Nieuws

Wettelijke indexering
Op basis van artikel 1:401a BW wordt de door de rechter vastgestelde of tussen partijen overeengekomen kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari van een jaar verhoogd met de wettelijke indexering. Dat bedrag wordt door de Minister van Justitie vastgesteld in november van het jaar ervoor en is een gewogen gemiddelde van verschillende indexcijfers.
De wettelijke indexering voor 2020 is vastgesteld op 2,5%.

Geen ondertoezichtstelling voor alleen de omgangsregeling, ook niet in vechtscheidingen
Blijkens de uitspraak van de Hoge Raad van 19 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:295) is er onvoldoende grond om een ondertoezichtstelling uit te spreken als er alleen begeleiding wordt geboden voor de omgang, ook al is de situatie zeer moeilijk en zou er zelfs sprake kunnen zijn van een vechtscheiding.

Er moet altijd worden voldaan aan het wettelijk vereiste voor ondertoezichtstelling zoals vermeld in artikel 1:255a BW (een ernstige bedreiging in de ontwikkeling met bijkomende voorwaarde dat de zorg, die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door deze niet of onvoldoende wordt geaccepteerd en de verwachting gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een, gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige, aanvaardbaar geachte termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat zijn te dragen).

Vermeld wordt dat een ondertoezichtstelling tegenwoordig wordt uitgevoerd door een zogenaamde ‘gecertificeerde instelling’, zoals bijvoorbeeld Jeugdbescherming Rijnmond of Jeugdbescherming West. Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet, waarin de bevoegdheden en mogelijkheden van die jeugdbescherming zijn vermeld, ingrijpend gewijzigd.