Algemene Voorwaarden

Artikel 1

De activiteiten van het advocatenkantoor Dongelmans worden uitgevoerd door mevrouw mr J. Dongelmans en zijn ondergebracht in Dongelmans B.V., gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocatenkantoor Dongelmans, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden geheel uitgesloten.

Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Dongelmans is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

Artikel 4

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Advocatenkantoor Dongelmans gegeven opdrachten de bevoegdheid van Advocatenkantoor Dongelmans in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Dongelmans voor tekortkomingen van deze ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.

Artikel 5

Ieder die gebruik maakt van de diensten van Advocatenkantoor Dongelmans geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van Advocatenkantoor Dongelmans dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en /of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

Artikel 6

Opdrachten worden uitsluitend door Advocatenkantoor Dongelmans uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

Artikel 7

De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Dongelmans en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Gravenhage.

Artikel 8

Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, door Advocatenkantoor Dongelmans, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor medewerkers als stagiaires van Advocatenkantoor Dongelmans met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer werkzaam zijn voor Advocatenkantoor Dongelmans.

Artikel 9

9.1

Betaling dient door de cliënt zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de cliënt in verzuim is.

9.2

Indien cliënt in verzuim is, zijn, onverminderd de overige rechten van het kantoor, alle vorderingen van het kantoor op cliënt dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

9.3

Alle buitengerechtelijke kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt, met een minimum van 15% van de openstaande vordering.

9.4

Alle kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen cliënt zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij het kantoor als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.5

Indien cliënt een declaratie van een advocaat in een burgerlijke zaak onbetaald laat en, na daartoe door het kantoor bij aangetekende brief te zijn uitgenodigd, nalaat binnen de daarin gestelde termijn de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten, heeft hij recht op begroting van de declaratie door de Raad van Toezicht conform artikel 32 e.v. van de WTBZ verwerkt, althans komt hem in rechte in redelijkheid daarop geen beroep meer toe.

9.6

Het kantoor behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van een opdracht – van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan het kantoor gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.7

Tenzij cliënt schriftelijk heeft verklaard daarin niet te bewilligen is het kantoor te allen tijde gerechtigd door haar of de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Dongelmans voor cliënt ontvangen bedragen te verrekenen met – dan wel ter betaling aan te (doen) wenden van – hetgeen cliënt het kantoor verschuldigd is of zal worden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vergoedt het kantoor noch bedoelde Stichting rente over derdengelden.

9.8

Bedragen onder de 2,- Euro, die te veel op de bank- of girorekening van Advocatenkantoor Dongelmans wordt gestort, worden niet verrekend of teruggestort.

Artikel 10

Indien en zolang cliënt één of meer declaraties van het kantoor (gedeeltelijk) onbetaald heeft gelaten, kan het kantoor, wettelijk en/of tuchtrechtelijk bepaalde uitzonderingen daargelaten, het dossier van cliënt en/of al dan niet daarvan deel uitmakende, door cliënt bij het kantoor achtergelaten stukken onder zich houden en weigeren een opvolgend adviseur, aan welke door cliënt enige opdracht is verleend, toestemming te verlenen zijn werkzaamheden aan te vangen.